Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego.

Informacje Ogólne

Nazwa: II Międzynarodowy Przegląd Modelarski Bielsko Biała 2017
Termin: 21–22 października 2017 roku;
Miejsce: Z. I. A. D. Bielsko Biała S. A. Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko Biała;
Organizator: Bielska Strefa Modelarska, Stowarzyszenie Sfera Rozwoju Człowieka;

Przepisy porządkowe

 1. Wstęp dla zwiedzających na teren obiektów na których odbywa się impreza jest bezpłatny.
 2. Wszystkie osoby biorące udział w imprezie obowiązane są do podporządkowania się nakazom organizatorów.
 3. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Hali zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych i służb zabezpieczenia modeli.
 4. Organizator wyznacza następujący porządek organizacyjny oraz części podziału imprezy:
  • restrykcyjny podział funkcyjny parkingów na parking dla wystawiających modele;
  • odwiedzających imprezę oraz parking dla giełdy modelarskiej;
  • korytarz A – giełda modelarska, biuro wystawy, bufet;
  • korytarz B oraz Korytarz C – wystawa modeli i klubów i giełda modelarska;
  • sala konferencyjna w hotelu – rozdanie nagród – niedziela 23-10-2016.
 5. Każda osoba biorąca udział w imprezie – i Międzynarodowy Przegląd Modelarski Bielsko Biała 2016 zobowiązana jest do zapoznania się z przepisami regulaminów obowiązujących na terenie obiektu Z. I. A. D. Bieko Biała S. A. oraz Hotelu „Pod Dębowcem” Al. Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko Biała i podporządkowania się bezwzględnie ich zapisom.
 6. Przystąpienie uczestnika do zawodów oraz wejście na teren któregokolwiek z obiektów na których odbywa się impreza osób odwiedzających, uczestników oraz sprzedawców oznacza jednoznaczną akceptację zapisów regulaminów imprezy oraz obiektów. Jednocześnie wszystkie te osoby zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i innych zarządzeń wydanych przez Z. I. A. D. Bielsko Biała S. A. oraz Stowarzyszenie „Sfera Rozwoju Człowieka” w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w obiekcie.
 7. Na terenie obiektu znajduje się monitoring wizyjny wraz z zapisem, a nagrania kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji obowiązujących na Hali oraz podczas trwania imprezy. Kierownictwo obiektu gwarantuje, że monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 8. Za rzeczy wartościowe, pieniądze pozostawione terenie wystawy organizatorzy festiwalu nie ponoszą odpowiedzialności.
 9. Właściciele stoisk giełdy modelarskiej zobowiązani są do samodzielnego zabezpieczenia zawartości stoiska podczas trwania imprezy oraz jego obsługę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie zawartości stoisk giełdy modelarskiej i ekspozycji stoisk klubowych.
 11. Organizatorzy dołożą starań by zapewnić modelom bezpieczeństwo, jednak nie ponoszą odpowiedzialności formalno-prawnej za ich uszkodzenie podczas wystawy.
 12. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w imprezie tylko pod opieką osób pełnoletnich, a opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 13. Na teren imprezy zakazany jest wstęp:
  • osobom z przeciwwskazaniami zdrowotnymi,
  • osobom chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników,
  • osobom, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm,
  • osobom pod wpływem środków odurzających.
 14. Organizator imprezy nie odpowiada za spowodowane przez zawodników i zwiedzających wypadki, które mogą wynikać ze złego stanu zdrowia poszkodowanych.
 15. Organizator imprezy może czasowo ograniczyć wstęp na halę podczas trwania imprezy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa podczas zwiedzania modeli oraz przekroczenia maksymalnej ilości osób uczestniczących w imprezie.
 16. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu uczestników imprezy oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić organizatorów.
 17. Organizator imprezy może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  • posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne,
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  • które nie stosują się do obowiązujących regulaminów oraz instrukcji zapewnienia bezpieczeństwa.
 18. W czasie imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 19. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m. in.:
  • własne służby porządkowe oraz osobę wyznaczoną do nadzorowania ich działania podczas imprezy,
  • ochronę zewnętrzną podlegającą pod administratora obiektu w którym odbywa się impreza,
  • służby zabezpieczenia modeli redukcyjnych oraz powołanie kierownika kierującego tymi służbami.
  • służby informacyjne,
  • udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 20. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy, parkingach, itp.
 21. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 22. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, wyrobów gastronomicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 23. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren imprezy.
 24. Służby porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.
 25. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

Przepisy konkursowe

REJESTRACJA MODELI i OPŁATY
 1. OGRANICZENIA
  • Każdy modelarz może w danej klasie zarejestrować do 5 modeli.
  • Modele, które w poprzednich edycjach imprezy otrzymały wyróżnienia lub nagrody specjalne, nie mogą zostać zgłoszone do konkursu.
 2. REJESTRACJA PRZEZ INTERNET
  Modele można zgłaszać do dnia 19-10-2016 do godziny 23:59 poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie konkursu w „Sekcja zawodnika”. Formularz dostępny po zalogowaniu się na swoje konto.
  • Przy rejestracji konta należy podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia, na podstawie której zawodnik zostaje automatycznie zakwalifikowany do danej grupy wiekowej SENIOR (powyżej 18 lat), JUNIOR (14-17 lat), MŁODZIK (do 13 lar).
  • Zawodnik otrzymuje mailem potwierdzenie rejestracji konta oraz potwierdzenie rejestracji każdego modelu wraz z numerem startowym. Nie ma potrzeby drukować kart ani potwierdzeń – karty startowe drukuje organizator.
  • Można zarejestrować model przez internet “na zapas” i nie pojawić się na konkursie. Nie stanowi to problemu organizacyjnego.
  • Zachęcamy wyłącznie do rejestracji internetowej!
 3. REJESTRACJA NA MIEJSCU
  Rejestracja na miejscu będzie udostępniona w przeddzień wystawy tj. piątek 21 października roku od godziny 17:00 do godziny 20:00 oraz w dniu 22 października 2016 (sobota) do godziny 13:00*.
  UWAGA! w przypadku dużej ilości zgłoszeń, ze względów technicznych (wprowadzenie danych, wydruki kart startowych i potwierdzeń) organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji.
 4. OPŁATY
  Opłata startowa wynosi 10 zł dla seniorów bez względu na ilość zgłoszonych modeli. Młodzicy i juniorzy są zwolnieni z opłaty startowej.
OCENA MODELI – SKŁADY SĘDZIOWSKIE
 1. Modele będą oceniane przez komisję sędziowską. w czasie oceny komisja będzie zwracać szczególną uwagę na:
  • staranność wykonania oraz poprawność geometryczną
  • stopień skomplikowania modelu
  • malowanie i oznakowanie
  • wkład pracy własnej

  UWAGA! Jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić uwagę na waloryzacje powinien dołączyć dokumentacje fotograficzną z etapu budowy waloryzacji.

 2. Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób.
  UWAGA – Obowiązuje zasada nie sędziowania modeli przez osobę sędziego startującego w danej klasie startowej.
 3. Osoby bezpośrednio związane z organizacją zawodów nie mogą wystawiać modeli w konkursie.
 4. W każdej z kategorii startowych przyznawane są maksymalnie 3 wyróżnienia. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno wyróżnienie w danej klasie.
 5. Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych startowały w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna.
 6. Wyboru kategorii dokonuje modelarz przy rejestracji. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są na miejscu, w obecności Przewodniczącego Komisji Sędziowskich
  • STANDARD (podkategoria) – model samolotu lub pojazdu, bez otwartych luków, przedziałów, mogą być otwarte włazy załogi w pojazdach, kabiny pilotów w samolotach.
  • HI-TECH (podkategoria) – modele z otwartymi lukami, przedziałami, przekroje itd., czyli wszelkie waloryzacje.
 7. Nagrody nie odebrane przez laureata na ceremonii rozdania nagród nie będą wysyłane.
NAGRODA SPECJALNA “TRZY DIAMENTY”

Trzy diamenty to nagroda specjalna Bielskiej Strefy Modelarskiej przyznawana trzem najlepszym modelom (złoto/srebro/brąz) w kategorii lotnictwo, bez podziału na skalę, gdzie podstawowymi kryterium oceny są:

 • poprawność i zgodność z odwzorowanym obiektem udokumentowana przez wystawiającego;
 • wkład własny wniesiony w szczegółowość odwzorowania;
 • wymagane bydzie od modelarza przedstawienie dokumentacji technicznej, którą kierował się podczas budowy modelu (rysunki techniczne i fotografie obiektu) oraz dokumentacji fotograficznej przebiegu budowy modelu łącznie z porównaniem miniatury do planów oryginału;
 • jakość wykonania adekwatna do trudności i skali modelu.

Przy rejestracji internetowej prosimy o dołączenie zdjęcia i krótkiego opisu modelu (skala, firma, użyte materiały itp.).

NAGRODA SPECJALNA “MISZCZ MAKÓLATÓRY”

Nagroda prestirzowa za model, kturen to pionem i poziomem odwzorowania żeczywistości spyha inne modele do kontenera z napisem “Makulatura”, bo som smótne jak zópa rzurek. Co więcej, model winien wynokany być tak, rzebyśmy mósieli fszyskim tómaczyć, rze to tylko karton-makulatura.

PROGRAM IMPREZY
PIĄTEK 20.10.2017

17:00 – 20:00 otwarcie biura wystawy i przyjmowanie modeli.

SOBOTA 21.10.2017

8:00 – 13:00 przyjmowanie modeli wydawanie kart startowych;
9:00 – 18:00 otwarcie wystawy dla zwiedzających, oraz giełda modelarska;
11:00 oficjalne otwarcie wystawy i przywitanie wystawców;
17:45 odprawa sędziowska.

NIEDZIELA 22.10.2017

9:00 – 15:00 zwiedzanie wystawy;
14:00 zawodnicy zbierają się w Sali konferencyjnej w hotelu w celu rozpoczęcia ceremonii rozdania nagród;
15:15 rozpoczęcie wydawania modeli;
09:00 – 13:00 giełda modelarska.

GIEŁDA MODELARSKA
 1. Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach od 9:00 do 18:00 oraz w niedzielę od 9:00 do 13:00.
 2. Rezerwacji stoiska należy dokonać nie później niż do dnia 01 października 2016 roku poprzez adres mailowy koordynatora projektu: biuro@mpm.ig.pl.
INFORMACJE DODATKOWE
 1. Oficjalna strona Międzynarodowego Przeglądu Modelarskiego: www.mpm.ig.pl